Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Electronic Journal of Polish Agriculture

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

 

Kwartalnik „Journal of Agribusiness and Rural Development” publikuje wyniki badań poświęconych problematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich. Są to oryginalne prace naukowe w języku angielskim i polskim. Czasopismo jest kontynuacją „Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu” – Seria „Ekonomia”.

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne).

Aktualnie JARD jest indeksowany w bazach: Agro-Librex, BazEkon, AgEcon Search, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Directory of Open Access Journals (DOAJ) oraz Index Copernicus.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 9 grudnia 2016 roku, za artykuły publikowane w „Journal of Agribusiness and Rural Development” autor otrzymuje 13 punktów.

Uwaga! Redakcja kwartalnika prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.

SKŁAD RADY NAUKOWEJ „JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT”:

 • Prof. dr hab. Walenty Poczta – przewodniczący, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

         tel.: 61 848 71 14, e-mail: poczta@up.poznan.pl

 • Prof. Clemens Fuchs, Hochschule Neubrandenburg, Germany
 • Prof. dr hab. Wojciech Józwiak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Poland
 • Prof. Dieter Kirschke, Humboldt-Universität zu Berlin, Germany
 • Dr hab. Wojciech Lis, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland
 • Prof. Alex F. Mc Calla, University of California, Davis, USA
 • Prof. Heinrich Schüle, Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Germany
 • Prof. Miroslav Svatoš, Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Czech Republic
 • Prof. dr hab. Michał Sznajder, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poland
 • Prof. Loren W. Tauer, Cornell University, Ithaca, USA
 • Prof. Iveta Ubrežiová, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Slovakia
 • Prof. Jacques Viaene, Ghent University, Belgium
 • Prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Poland

 

 

SKŁAD KOMITETU REDAKCYJNEGO „JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT”

Redaktor naczelny kwartalnika

Dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
tel. 61 846 69 84, e-mail: kiryluk-dryjska@up.poznan.pl

Sekretarz redakcji kwartalnika

dr Agnieszka Baer-Nawrocka
tel. 61 848 71 16, e-mail: editor@jard.edu.pl

dr Małgorzata Kołodziejczak
tel. 61 848 75 76, e-mail: editor@jard.edu.pl                                  

Prof. dr hab. Feliks Wysocki – redaktor statystyczny

Dr hab. Zbigniew Gołaś, prof. nadzw. UP – redaktor tematyczny

Prof. dr hab. Michał Jerzak – redaktor tematyczny

Prof. dr hab. Władysława Łuczka – redaktor tematyczny

Chad Beaman – redaktor językowy

Paulina Wierzbicka – opracowanie redakcyjne

Stanisław Tuchołka – skład komputerowy

dr Katarzyna Kita – indeksacja w bazach danych

mgr Julia Pawołek – członek Komitetu

 

Wydawcą czasopisma „Journal of Agribusiness and Rural Development” www.jard.edu.pl jest:

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
ul. Witosa 45
61-693 Poznań
tel. 61 848 77 76, faks 61 848 78 08
e-mail: wydawnictwo@up.poznan.pl
www: www.wydawnictwo.up-poznan.net

Czasopismo w 2011, 2013, 2014 i 2016 roku zostało dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Promocja i popularyzacja nauki – grant 1074/P-DUN/2011
 • Promocja i popularyzacja nauki – grant  678/P-DUN/2013
 • Promocja i popularyzacja nauki – grant  658/P-DUN/2014
 • Promocja i popularyzacja nauki – grant  714/P-DUN/2016